Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na Rajčeti
Kalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Průvodní zpráva k projektu značení Labské stezky pro OkÚ 14.12. 1999

POLABSKÁ CYKLOTRASA


STUDIE TRASY PRO VYZNAČENÍ
PRAVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKY
NA ÚZEMÍ OKRESU NYMBURK

OKRESNÍ ÚŘAD NYMBURK
referát regionálního rozvoje

ve spolupráci s Městy Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady
a obcemi Ostrá, Kostomlátky, Libice nad Cidlinou
+ ing. arch. Jan Ritter
1999

1. ÚVOD

Na jaře roku 1999 byla z iniciativy města Hradec Králové a Centra dopravního výzkumu Brno znovu oživena myšlenka, která byla poprvé prezentována již před 16 lety (1983) v soutěži časopisu Mladý svět - Hledáme dokonalé projekty, tehdy nazvaná Polabská cesta zdraví.
V letech 1990-91 byl uveden do provozu první úsek: Libice nad Cidlinou - Poděbrady – Nymburk.
K jednání v květnu a červnu a listopadu 1999 v Hradci Králové byli již pozváni zástupci všech okresů, kterými - na území ČR - protéká řeka Labe od Špindlerova Mlýna až po Ústí nad Labem. Obdobná iniciativa je vyvíjena podél celého toku i na území SRN, podél řeky až do Hamburku. Tím se z cyklotrasy prezentované v této studii stává akce evropského významu. Záštitu nad ní převzal primátor Hradce Králové a má také již podporu většiny měst a okresů, kterými prochází.
V tomto roce došlo k celostátnímu sjednocení způsobu značení cyklotras a cyklostezek. Metodika je uvedena v „Zásadách pro orientační značení cyklistických tras“ ( TP 108 ).
V rámci republiky byla Polabská cyklotrasa zařazena pod pořadovým číslem 24, významem by měla patřit k jedné z nejdůležitějších v ČR.

2. KRAJINA

Okres Nymburk se nachází v rovinatém území středního Polabí. Sousedním okresem na jihovýchodní straně je okres Kolín, na západní straně okres Praha východ. Geograficky je tato oblast nazývána Labskou tabulí. Polabí náleží k poměrně suchým a teplým oblastem s průměrnou roční teplotou 8-9 C a ročním úhrnem srážek 500-600 mm.

Území Polabské nížiny je intenzivně zemědělsky využíváno. Důsledkem toho je, že velké plochy krajiny zaujímají především pole, která působí v rozlehlých rovinách často až monotónně a turisticky ne příliš přitažlivě. Historickou přírodní osou tohoto území je malebný tok řeky Labe, který zde místy dosahuje šíře až cca 100 metrů. Okolí zde již majestátního řečiště je převážně lemováno vzrostlou zelení, alejemi stromů a navazujícími lužními lesy. Jako pozůstatek původního meandrujícího toku řeky Labe se zde dodnes zachovalo množství tůní a slepých ramen, na něž zpravidla navazují rozlehlé lesní a luční plochy. Nejbližší okolí řeky Labe se tak stává největším souvislým a krajinářsky nejzajímavějším místem celého území. K pravé straně řeky přiléhají národní přírodní rezervace Libický luh, přírodní rezervace Mydlovarský luh a Hrbáčkovy tůně s pozoruhodnou flórou a faunou. Navazující větší lesní komplexy jsou potom v oblasti Káraného, Milovic a na levém břehu oblast Kersko.

3. PRŮBĚH CYKLOTRASY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

Po dobrých zkušenostech s hojně využívanou stávající cyklostezkou z Nymburka přes Poděbrady do Libice a po řadě přípravných jednáních na úrovni OkÚ Nymburk a MÚ Lysá nad Labem, Poděbrady, jakož i Libice nad Cidlinou bylo rozhodnuto o rozšíření této stezky v obou směrech (Kolín a Lysá) po pravém břehu Labe. V budoucnosti se počítá s vedením cyklostezek po obou březích. Přestože existovaly i hlasy pro jednodušší vedení trasy po různých cestách nebo místních komunikacích v odklonu od řeky, sjednotili se posléze spolutvůrci tohoto projektu na názoru, že hlavní páteř Polabské cyklotrasy na území okresu Nymburk bude v maximální míře sledovat labskou navigaci. Toto řešení kromě již zmíněných kvalit krajinářských má i celou řadu dalších výhod.
Jedná se o původní potahovou stezku, která je převážně v majetku nebo alespoň v užívání a.s. Povodí Labe, která ji využívá pro údržbu vodního toku a břehových porostů. Současně se tímto zjednodušuje a minimalizuje počet nutných jednání s majiteli nemovitostí a s tím spojené vykupování pozemků v souvislosti s budoucími stavebními úpravami některých úseků cyklotrasy.

Dalším kladem při vedení trasy po břehu je zpravidla mimoúrovňové a bezkolizní křížení s automobilovou dopravou pod silničními mosty: např. s dálnicí D11 u Libice, silnicí II/611 v Poděbradech, silnicí I/38 Liberec-Kolín v Nymburce, silnice II/272 v Lysé nad Labem. Obdobné je i podjíždění pod železničními mosty: např. v Nymburce pod tratí č. 060 Nymburk – Poříčany, nebo v Čelákovicích pod tratí 231 z Lysé do Prahy.
Účelem této trasy je tedy umožnit široké veřejnosti provozování cyklistiky v ekologicky zdravém prostředí. Bezpečnost pohybu po této cyklopěší stezce bude dána jejím téměř 100% oddělením od motorové dopravy. Tato okolnost umožní bezpečnou jízdu na kole i rodinám s malými dětmi nebo seniorům, vozíčkářům, kteří bývají na silnicích s motorovou dopravou nejvíce ohroženi.
Pravobřežní cyklotrasa sleduje severní břeh řeky a je proto od jihu dobře prosluněna, což je příznivé zejména v zimním nebo deštivém období. Slunce působí na rychlejší odtávání sněhu a vysoušení vlhkosti na přírodním pískovém povrchu cesty po větších deštích. Přirozenou ochranu před slunečními paprsky nebo přeháňkami tvoří právě koruny stromů.
Pobyt v malebném přírodním a zdravém prostředí v blízkosti uklidňující vodní hladiny má na své návštěvníky jednoznačně relaxační účinky.

Na již zmíněná slepá ramena a tůně v okolí řeky navazují větší jezera, vzniklá těžbou štěrkopísků. Tyto vodní plochy např. v Ostré, Sadské, Poděbradech, Kluku slouží pro letní rekreaci, spojenou zejména s koupáním, kempováním, vodními sporty, rybolovem a pod. Obdobnou budoucnost má i vznikající jezero v Doubravě u Nymburka. Polabská cyklotrasa je pak nejvhodnějším dopravním spojením těchto rekreačních území s obcemi a městy.

Je nutné brát v úvahu, že nejde jen o rekreačně-sportovní funkci cyklistiky. V Polabí je kolo tradičním a oblíbeným dopravním prostředkem, který slouží pro cesty za prací, do škol, za nákupy, k návštěvám lékaře a to pro všechny generace obyvatel.

Vedle přírodních krajinných hodnot soustředěných podél Labe se nabízí celá řada dalších turisticky zajímavých míst, které bude možno při putování po cyklotrase navštívit. Jedná se např. o barokní komplex zámku, parku, kláštera a kostela v Lysé nad Labem, středověkou vesnici a zahrady firmy Botanicus Ostrá, gotický kostel a hradební opevnění v Nymburce, Lázně Poděbrady, Slavníkovské hradiště v Libici nad Cidlinou. Na levém břehu stojí jistě za pozornost muzeum lidové polabské architektury v Přerově nad Labem a lesní oblast Kerska s ateliérem Kuba, Hájenkou, pramenem minerální vody i připravovanou Hrabalovou stezkou.
Z Polabské cyklotrasy bude dále možné odbočit na cyklotrasu podél Jizery ( Pojizeří ). U zdymadla Čelákovice nebo u Řehačky bude možné odbočit na zajímavou naučnou stezku: Lysá – Čelákovice: „Labe – řeka, krajina, člověk“, s 25 informačními tabulemi, kterou připravuje skupina vedená dr. Coubalem.

Navrhovaná cyklotrasa prochází katastrálními územími těchto obcí a měst:
Čelákovice - hranice okresů Praha východ a Nymburk
Přerov nad Labem, Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Kostomlaty n. L., Kostomlátky,
Nymburk, Velké Zboží, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Oseček, Velký Osek
hranice okresů Nymburk a Kolín
Majiteli pozemků jsou převážně okolní obce, města a a.s.Povodí Labe. Podrobný seznam všech majitelů nebo uživatelů pozemků na trase a v jejich variantách se průběžně zpracovává.

4. SHRNUTÍ HLAVNÍCH CÍLŮ
A DALŠÍCH POZITIVNÍCH ASPEKTŮ PROJEKTU

4.1 Hledisko dopravní:
- odklonění cyklistické dopravy mimo dopravně zatíženou silniční síť
- zvýšení osobní bezpečnosti cyklistů, zejména dětí a seniorů
- zlepšení cyklistické dostupnosti, měst, obcí, chatových a rekreač. oblastí (vodních ploch)
- rozšíření dopravních možností pro obyvatele Polabí
- rozšíření stávající sítě cyklotras a cyklostezek v návaznosti na celou ČR a Evropu
Masovější rozvoj cyklistiky pak v důsledcích může vést ke:
- snížení počtu automobilů na souběžných motorových komunikacích
- menší nároky na parkovací plochy ve městech
- snížení počtu dopravních nehod motorových vozidel
- snížení počtu dopravních nehod s účastí cyklistů

4.2 Ochrana životního prostředí:
- usměrnění neorganizované (divoké) turistiky v přírodně hodnotných oblastech
- v okolí přírodních rezervací a chráněných území trasa podél řeky prochází převážně mimo tyto PR nebo po jejich okraji. Tím odklání provoz mimo jejich vnitřní území, přičemž ale umožňuje vnímat jejich existenci a rekreační hodnoty
- budoucí ochrana biokoridoru Labe proti nežádoucímu budování silnic nebo jiných objektů

Snižování motorizace může znamenat globálně:
- menší ekologické zatížení krajiny výfukovými zplodinami, hlukem, úniky olejů apod.
- omezení exhalací z výfuků automobilů a hluku při průjezdech obcemi a městy
- úspory pohonných hmot, a tím omezení likvidace neobnovitelných zdrojů energie
- snížení pravděpodobnosti dopravních nehod, které vedou často i k ekologickým haváriím
- zlepšení fyzické kondice a zdravotního stavu obyvatelstva

4.3 Rozvoj cestovního ruchu:
- vytvoření nové příležitosti a dobrých podmínek pro jednu z nejlevnějších a velmi oblíbených forem turistiky
- cykloturistické propojení okolních i vzdálenějších zajímavých míst podél Labe:
Mělník, Brandýs, Čelákovice,
Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Libice nad Cidlinou,
Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Dvůr Králové,..... Krkonoše...
- možnost napojení na další budované trasy podél Vltavy, Jizery, Mrliny, Cidliny a do oblastí Jičínska, Kutnohorska, jižních Čech, Vysočiny apod..
- cykloturistické propojení se sousedními státy / SRN, Polsko, / a ostatní Evropou
- rozšíření spolupráce s ČD – přeprava kol po železnici
- možnost propagace Polabského regionu na trhu turistiky u nás i v zahraničí
- zahájení spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu
- společné vydání propagačních materiálů, map, katalogů služeb a plakátů
- možnost zpřístupnění, kulturních, přírodních a jinak turisticky atraktivních míst
- možnost napojení na přírodní naučné stezky
- příležitost rozvoje a přivedení turistiky i do malých a zdánlivě nezajímavých obcí
- příležitost pro tvorbu produktů pro místní cestovní kanceláře i veškeré návazné turistické služby

4.4 Možnosti zlepšení zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst:
- možnost rozvoje malých a středních podnikatelských aktivit v oblasti opraven a půjčoven kol, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, sportovních zařízení apod.
- možnost v uplatnění pro firmy při výstavbě a údržbě cest, mostů apod.

4.5 Specifické cíle a všeobecné souvislosti :
- možnosti partnerské spolupráce mezi sousedními okresy i vzdálenějšími městy a obcemi
- zlepšení spolupráce a komunikace mezi okresními úřady a jednotlivými obcemi
- možnost aktivního zapojení a spolupráce obcí, podnikatelů, sportovců, spolků, občanských sdružení apod.
- možnost výměny zkušeností a spolupráce mezi subjekty zabývajícími se službami v oblasti cestovního ruchu, podél celé cyklotrasy
- rozvíjení variability a kreativity v kombinacích zdrojů financování

5. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Investice do budování Polabské cyklotrasy je investicí s dlouhodobou ale jistou návratností.
Předpokládá se, že zejména menší obce budou mít různé priority zejména v oblasti výstavby inženýrských sítí, ČOV, případně jiné infrastruktury.
U větších měst je očekávána, dle jejich individuálních možností, finanční účast na projektu.
( Pozn. Pro zajímavost uvádíme, že dle našich informací např. Město Pardubice investuje do budování městských cyklistických stezek cca 70 mil. Kč ročně. )
Nelze samozřejmě předpokládat, že financování této akce ponesou např. i menší obce na trase. Stejně tak není možné stanovit jediný, stoprocentní a konečný způsob jejího financování z centra. Cílem bude postupné získávání a sdružování finančních prostředků na vylepšování kvality sjízdnosti cyklotrasy. Vedle rozpočtů měst a obcí jde o tyto možné finanční zdroje :

5.1 MOŽNOSTI ČERPÁNÍ ČÁSTI PROSTŘEDKŮ Z PODPORY
POSKYTOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ, PROSTŘEDNICTVÍM
PŘEDSTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A PROGRAMŮ:

5.1.1 SAPARD

PRIORITA 4:
Obnova a rozvoj venkovských staveb, ochrana a uchování venkovského rázu
opatření 4: rekonstrukce místních komunikací, výstavba místních cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

PRIORITA 5: Rozvoj venkovské infrastruktury
opatření 6: budování venkovských cestních sítí

PRIORITA 6: Rozvoj vhodných druhů nezemědělských výrob, řemesel a venkovské turistiky, krajových specialit a spolkové činnosti na vesnici
opatření 2: vytváření podmínek pro venkovskou turistiku a její rozvoj, snížení rizik v turistice, zlepšení turistických stezek za účelem zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby pobytu, zvýšení propagace území, rozvoj cykloturistiky.

5.1.2 PHARE 2.0000
Priorita 1: Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí
opatření 1.4: - Rozvoj cestovního turistického ruchu
aktivity naplňující opatření:
- vybudování cyklostezek ve vazbě na evropské cyklostezky
- vytvoření sdružení podnikatelů v oblasti cestovního a turistického ruchu
- vytvoření zázemí pro aktivní odpočinek
- vytvoření nabídky turistických příležitostí
realizační výstupy opatření:
- vybudování 10 km cyklostezek, 200 km místních cyklotras

5.2. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY STÁTU POSKYTOVANÉ
PROSTŘEDNICTVÍM RESORTNÍCH MINISTERSTEV:

- Program obnovy venkova
- dotace na pozemkové úpravy
- dotace na zpevnění a rekonstrukce lesních cest
- dotace na zlepšení dopravní obslužnosti apod.

5.3 PŘÍSPĚVKY ČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU

Je nezbytné zdůraznit, že téměř všechny dotace a příspěvky tak, jak byly naznačeny výše předpokládají vlastní participaci žadatele. Jde o tzv. podílové financování, které je nezbytnou podmínkou pro získání dotace.

5.4 MOŽNOST ÚHRADY MZDOVÝCH NÁKLADŮ OKRESNÍMI
ÚŘADY PRÁCE Z TITULU „VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE“

Tento způsob financování může uhradit podstatnou část mzdových nákladů spojených s úpravami a vylepšováním povrchu stezky, ale dosud nebyl patřičně využíván. Přitom jde o finanční prostředky, které jsou okamžitě k dispozici. V okrese Nymburk podá bližší informace úřadu práce Dr. Ježek – ředitel ÚP, se kterým již proběhlo několik jednání a který aktivně podporuje rozšiřování Polabské cyklotrasy.

5.5 TECHNICKÁ NEBO FINANČNÍ PODPORA a.s. POVODÍ LABE
Tuto spolupráci by bylo vhodné dojednávat individuálně dle jednotlivých lokalit. Proběhla jednání se správcem příslušného úseku vodního toku v Kostomlatech, ved. pan Hanušem. Na GŘ a.s. Povodí Labe v Hradci Králové je s akcí obeznámen náměstek ing. Bláha a ing. Šnopl.

5. 6 DOTACE NA ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS
PROSTŘEDNICTVÍM KČT

5.7 PŘÍSPĚVKY OD FIREM PROFITUJÍCÍCH Z CYKLOTRASY

5.8 SPONZORING

6. DETAILNÍ POPIS TRASY
VE SMĚRU ŘÍČNÍ KILOMETRÁŽE OD ČELÁKOVIC KE KOLÍNU:

Hranici mezi okresy Praha východ a Nymburk přetíná Labe východně od Čelákovic na 38,8 říčním kilometru. Trasa sleduje pravý labský břeh až na říční km 39, kde však chybí přemostění přítoku potoka Mlynařice. Zde se proto trasa odklání podél této vodoteče směrem k lávce u Řehačky a dále prochází po jižním okraji vodní plochy kolem rybářské chaty a vzápětí se vrací zpět na ř. km 39,2. Podél chatové osady u Řehákovy boudy prochází po kraji pole pod mostem s plynovodem (ř.km 39,95) až k elektrárně Lysá nad Labem. Zde na ř.km 40,5 se trasa odklání od toku Labe po levém břehu potoka (Litolská svodnice), kde ho, asi po 500 m, překračuje ( ř.km 41,0) a vrací se opět k Labi.
Tato část trasy byla předběžně projednána se starostou města Lysá nad Labem. Předpokládá se zde jednání s majiteli a uživateli pozemků neboť určité části trasy budou vyžadovat úpravy a zpevnění povrchu alespoň v provedení štěrkodrť + písek. Do té doby než proběhnou úpravy tohoto úseku bude v celoročním provozu pro všechny typy kol vyznačena souběžná variantní trasa od elektrárny Lysá ( ř.km 41,0 ) polní písečnou cestou přes Byšičky, dále kolem tůně a příjezdovou cestou k chatové oblasti Labíčko u Čelákovic ( ř. km 38,4 ).

Hlavní páteř Polabské cyklotrasasy od elektrárny Lysá sleduje Labskou navigaci, dále podchází pod obloukem starého mostu v Litoli ( ř. km 42,9) a pokračuje kolem chatové oblasti k Felínkám. Od ř. km 44,4 začíná asfaltový úsek cesty až k přečerpací stanici ( ř.km
45,35 ). Zde se trasa opět větví: první a okamžitého provozuschopná varianta obchází jezero Ostrá po modré značce. Druhá varianta sleduje žlutou značku podél slepého ramene od ústí až k rozcestí na úrovni (ř. km 46,3) mezi campem a chatovou osadou. Tato nejkratší varianta trasy by ovšem vyžadovala úpravy a proklestění již zarostlé turistické cesty podél slepého ramene. Na ř. km 46,8 je provizorní úzká lávka přes Farský potok. Byla vytvořena z vyřazeného stožáru elektrického vedení, s jednostranným zábradlím. ( Značka: „Cyklisto, veď kolo“ ! )
Dále trasa pokračuje po břehu kolem Mydlovarského luhu až k elektrárně Hradišťko ( ř. km 50,0 ). Po cestě a pěšině podél oplocení pozemku zdymadla Hradišťko se vrací znovu k Labi na příjezdovou komunikaci ke zdymadlu ( ř. km 50,25 ). Odtud pak cesta sleduje stále tok řeky Labe a prochází v blízkosti písečného jezera u osady Doubrava ( ř. km 51,8 ). Před obcí Kostomlátky ( ř. km 53,65 ) se trasa odklání vpravo přes náves ( jednosměrná úzká komunikace - nutno osadit výjimku pro cyklisty ) a vrací se opět k Labi na ř. km 54,35.

Po Labské navigaci přichází cesta do Drahelic ( ř. km 56,0 ) a dále k opuštěné nedostavěné hale původně plánované opravny lodí ( ř. km 56,5 – 57 ).
Zde jsou navrženy opět dvě alternativní trasy. První verze pokračuje podél břehu řeky přes vypanelovanou plochu nad hladinou Labe, na vlastní riziko z důvodu vysoké břehové hrany bez zabezpečení proti pádu do řeky a také z důvodů majetkoprávních. Druhá, alternativní verze obchází objekt doků podél oplocení bývalého staveniště. Tato varianta bude zároveň sloužit jako přivaděč k pobřežní cestě ve směru Nymburk pro obyvatele Drahelic. Dočasná varianta cesty, která bude platná do doby vyřešení majetkoprávních poměrů a technických úprav tohoto úseku prochází po místních komunikacích v Drahelicích: Kostomlátecká, Baráčnická, Příčná. Trasa pokračuje podél řeky pod železničním mostem na trati Nymburk-Poříčany. Na ř. km 58,5 trasa prochází téměř centrem Nymburka a pod silničním mostem, kde se mimoúrovňově kříží se silnicí I 38. Poblíž zavěšené pěší lávky u parkoviště pod Eliškou bude situován výchozí bod pro orientaci s celkovou mapou cyklotrasy a infotabulí a případně i mapou města.
Dále trasa pokračuje pod středověkými hradbami přes ústí Mrliny, kolem elektrárny po již asfaltové cyklostezce přes Velké Zboží a lázně Poděbrady až na soutok Labe s Cidlinou.

Překonání Cidliny je v této fázi uvažováno několika způsoby:
1/ přes nově vybudovanou lávku na původních podporách ( cca 50 m od soutoku )
2/ legalizace současného způsobu - přes stávající most - silnici (po projednámí s DI a SÚS )
3/ samoobslužným přívozem, situovaným buď u soutoku nebo pod stávajícím mostem
4/ přes stávající most v Libici. Tato trasa ale bude součástí odbočné cyklotrasy podél Cidliny. Navíc by bylo problematické její další pokračování s ohledem na zahájení výstavby dalšího úseku dálnice . Návrat k Labi po levém břehu Cidliny je komplikovaný, vzhledem k těsnému sousedství silnice a řeky. Kromě toho je zde uvažováno s vybudováním přístavu pro výstavbu dálnice. Druhou variantou by mohl být průchod přes Libický luh po červené turistické značce. Tato trasa se ale u Libice křižuje se silnicí a dále by se mohla trasa dostat do kolize s ochranou přírody. Proto tuto stávající cestu napříč luhem navrhujeme ponechat spíše pěším turistům. Vedení cyklotrasy po potahové stezce Povodí Labe odklání provoz za hranice jak Libického, tak i Veltrubského luhu ( okres Kolín).

Po překonání Cidliny trasa podchází dálniční most ( konec dálnice D 11, ř. km 70,9). Zde jsou zčásti provedeny asfaltové komunikace, které navazují na obou stranách na lesní cesty. Cyklotrasa pokračuje podél Grabnerova ramena a vzápětí se na ř. km 71,5 vrací znovu na břeh Labe. Odtud sleduje hranici rezervace Libický luh a pokračuje přes úzkou lávku (Bačovka – ř.km 72,0) ) až na Oseček - ř. km 72,8.
Variantou by mohlo být přemostění Grabnerova ramene pod dálničním mostem lehkou lávkou a pokračování po Labské navigaci.
Polabská cyklotrasa opouští okres Nymburk pod zdymadlem Velký Osek ( ř. km 73,8 ). Nad zdymadlem Velký Osek - směrem ke Kolínu - je vyasfaltovaná příjezdová komunikace (ř.km 74,4-74,7 ), která je vzorovým prototypem Polabské cyklotrasy.

Celková délka trasy na okrese Nymburk podle říční kilometráže:
ř. km 73,8 (hranice Pha východ)
- 38,8 ( hranice Kolín )
= 35 km.

Skutečná délka závisí na zvolených objízdných variantách: cca 40 km.

Pozn. Dále na území okresu Kolín si dovolujeme doporučit pokračování cyklotrasy po břehu řeky kolem Veltrubského luhu až na ř. km 78,00. Červená turistická značka přes Veltrubský luh je místy úzká a krkolomná a proto je vhodná spíše pro pěší turisty. Původní potahová cesta podél řeky má stále šířku minimálně cca 3 metry.

7. PRŮZKUMY

Průběžně probíhají detailní průzkumy hlavní trasy i paralelních variantních větví, které budou celoročně sjízdné pro všechny typy kol do doby, než se upraví dílčí problematické části hlavní trasy. Zároveň je řešena návaznost na pokračování cyklotrasy v nejbližším okolí hranic se sousedními okresy.
Celková filozofie koncepce vzniku a vybudování Polabské cyklotrasy, která byla schválena na celostátních setkáních zástupců všech okresů podél toku řeky Labe od Špindlerova Mlýna až po Děčín, vychází ze tří fází této akce:
1/ Vyznačení celé trasy
2/ Následně postupné vylepšování technických parametrů cest, přemostění, vybavení ap.
3/ Cílená a koordinovaná propagace
Hlavní koordinací celé akce na okrese Nymburk byl pověřen vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ Nymburk - ing. arch. Janoušek.
Vyznačení by mělo proběhnout po etapách do léta roku 2000. Z toho důvodů je velmi žádoucí zahájit neprodleně, dle místních možností, práce na úpravách nebo údržbě stávajících potahových cest a souvisejících úseků Polabské cyklotrasy.
Současně již na několika místech probíhá administrativní kontrola vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. V některých případech bude pravděpodobně vhodné po dohodě s obcemi provést geodetické oddělení a vykoupení těchto pozemků.

8. TECHNICKÉ PARAMETRY

Doporučená šířka cyklotrasy ve volné krajině je 2,5 – 3 m.
Doporučená minimální šíře cyklostezky v okolí větších měst, kde se zpravidla prolíná doprava cyklistická a pěší, je 3 – 4 m. Při šíři 4 m bude v budoucnu možno případně oddělit v podélném směru 2 m pruh pro cyklisty a samostatný 2 m pro pěší. Z dosavadních zkušeností např. u přístaviště pod zámkem v Poděbradech nebo na promenádě pod hradbami v Nymburce „v nedělních odpoledních špičkách“ je, dle místní situace, vhodná i větší šířka cca 4 – 6 m.

V okolí měst, při nevyhnutelném souběhu s motorovou dopravou ( dopravní obsluha apod.) je vhodné ponechat pro pěší a cyklisty koridor podél Labe a motorovou dopravu vést samostatně (např. oddělenou pásem zeleně) v poloze vzdálenější od řeky. Tento způsob je již uplatněn např. u příjezdu k restauraci Na soutoku (Cidlina-Labe) ve směru od Poděbrad.

9. PŘÍLOHY

V rámci tohoto presentačního paré jsou přiloženy z důvodů přehlednosti:
1/ orientační mapa okresu 1:75.000 na formátu A3
2/ příp. dle místních požadavků 4 podrobnější dílčí mapky
1:25.000 (4x A3) nebo 1:40.000 (4x A4)
Čtvercový rastr na těchto 4 přílohách má v obou případech velikost 1 x 1 km.
3/ alt. „Zásady pro orientační značení cyklistických tras“ ( TP 108 ).

Detailní velké mapové listy se zakreslením průběhu cyklotrasy a variant v měřítku 1:10.000, podrobná fotodokumentace celé trasy a zápisy z jednání jsou k dispozici na OkÚ a u autora.

10. PŘEDPOKLÁDANÁ ETAPIZACE ZNAČENÍ

1. ETAPA Vyznačení úseku Nymburk - Poděbrady

2. ETAPA Vyznačení úseku Nymburk - Lysá nad Labem

3. ETAPA Vyznačení úseku Poděbrady – elektrárna Velký Osek

4. ETAPA Vyznačení úseku Lysá nad Labem – Čelákovice:

ing. arch. Jan Ritter


POLABSKÁ

CYKLOTRASA


STUDIE TRASY PRO VYZNAČENÍ
PRAVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKY
NA ÚZEMÍ OKRESU NYMBURKOKRESNÍ ÚŘAD NYMBURK
referát regionálního rozvoje

ve spolupráci s městy Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady
a obcemi Ostrá, Kostomlátky, Libice nad Cidlinou
+ ing. arch. Jan Ritter
1999


1. ÚVOD

Na jaře roku 1999 byla z iniciativy města Hradec Králové a Centra dopravního výzkumu Brno znovu oživena myšlenka, která byla poprvé prezentovaná již před 16 lety (1983) v soutěži časopisu Mladý svět - Hledáme dokonalé projekty, tehdy nazvaná Polabská cesta zdraví.V letech 1990-91 byl uveden do provozu první úsek Libice nad Cidlinou - Poděbrady - Nymburk
K jednání v květnu a červnu 1999 v Hradci Králové byly již pozváni zástupci všech okresů, kterými, na území ČR, protéká řeka Labe od Špindlerova Mlýna až po Ústí nad Labem. Obdobná iniciativa je vyvíjena podél celého toku i na území SRN, podél Labe až do Hamburku. Tím se z cyklotrasy prezentované v této studii stává akce evropského významu. Záštitu nad ní převzal primátor Hradce Králové a má také podporu většiny měst a okresů, kterými prochází jakož i Centra dopravního výzkumu ( CDV) Brno.
V tomto roce došlo k celostátnímu sjednocení, způsobu značení cyklotras a cyklostezek. Metodika je uvedena v „Zásadách pro orientační značení cyklistických tras“ ( TP 108 ).
V rámci republiky byla Polabská cyklotrasa zařazena, pod pořadovým číslem 24, významem by měla patřit k jedné z nejdůležitějších v ČR.

2. KRAJINA

Okres Nymburk se nachází v rovinatém území Středního Polabí. Sousedním okresem na jihovýchodní straně je okres Kolín, na západní straně okres Praha východ. Na této pravé straně, směrem po proudu řeky, cyklotrasa pokračuje postupně přes Čelákovice, Káraný a Brandýs nad Labem - Starou Boleslav k severozápadu. Geograficky je tato oblast nazývána Labskou tabulí. Polabí náleží k poměrně suchým a teplým oblastem s průměrnou roční teplotou 8-9 C a ročním úhrnem srážek 500-600 mm.

Území Polabské nížiny je intenzivně zemědělsky využíváno. Důsledkem toho je, že velké plochy krajiny zaujímají především pole, které působí v rozlehlých rovinách často až monotónně a turisticky ne příliš přitažlivě. Historickou přírodní osou tohoto území je malebný tok řeky Labe, který zde místy dosahuje šíře až ccao 100 metrů. Okolí zde již majestátného řečiště je převážně lemováno vzrostlou zelení, alejemi stromů a navazujícími lužními lesy. Jako pozůstatek původního meandrujícího toku řeky Labe se zde dodnes zachovalo množství tůní a slepých ramen, na něž zpravidla navazují rozlehlé lesní a luční plochy. Nejbližší okolí řeky Labe se tak stává největším souvislým a krajinářsky nejzajímavějším místem celého území. K pravé straně řeky přiléhají národní přírodní rezervace Libický luh, přírodní rezervace Mydlovarský luh a Hrbáčkovy tůně s pozoruhodnou flórou a faunou. Navazující větší lesní komplexy jsou potom v oblasti Káraného, Milovic a na levém břehu oblast Kersko.

3. PRŮBĚH TRASY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

Po dobrých zkušenostech s hojně využívanou stávající cyklostezkou z Nymburka přes Poděbrady do Libice a po řadě přípravných jednáních na úrovni OkÚ Nymburk a MÚ Lysá nad Labem, Poděbrady, jakož i Libice nad Cidlinou bylo rozhodnuto o rozšíření této stezky v obou směrech (Kolín a Lysá), po pravém břehu Labe. V budoucnosti se počítá s vedením cyklostezek po obou březích. Přestože existovaly i hlasy pro jednodušší vedení trasy po různých cestách nebo místních komunikacích v odklonu od řeky, sjednotili se posléze spolutvůrci tohoto projektu na názoru, že hlavní páteř Polabské cyklotrasy na území okresu Nymburk bude v maximální míře sledovat Labskou navigaci. Toto řešení kromě již zmíněných kvalit krajinářských má i celou řadu dalších výhod.
Jedná se o původní potahovou stezku, která je převážně v majetku, nebo alespoň v užívání a.s. Povodí Labe, která ji využívá pro údržbu vodního toku a břehových porostů. Současně se tímto zjednodušuje a minimalizuje počet nutných jednání s majiteli nemovitostí a s tím spojené vykupování pozemků, v souvislosti s budoucími stavebními úpravami některých úseků cyklotrasy.
Dalším kladem při vedení trasy po břehu je zpravidla mimoúrovňové a bezkolizní křížení s automobilovou dopravou pod silničními mosty: např. s dálnicí D11 u Libice, silnicí I/611 v Poděbradech, silnicí I/38 Liberec-Kolín v Nymburce, silnice II/272 v Lysé nad Labem. Obdobné je i podjíždění pod železničními mosty: např. v Nymburce pod tratí č. 060 Nymburk – Poříčany, nebo v Čelákovicích pod tratí 231 z Lysé do Prahy.
Účelem této trasy je tedy umožnit široké veřejnosti provozování cyklistiky v ekologicky zdravém prostředí. Bezpečnost pohybu po této cyklopěší stezce bude dána jejím téměř 100% oddělením od motorové dopravy. Tato okolnost umožní bezpečnou jízdu na kole i rodinám s malými dětmi nebo seniorům. Tyto skupiny bývají na silnicích s motorovou dopravou nejvíce ohroženy.
Pravobřežní cyklotrasa sleduje severní břeh řeky a je proto od jihu dobře prosluněna, což je příznivé zejména v zimním nebo deštivém období. Slunce působí na rychlejší odtávání sněhu a vysoušení vlhkosti na přírodním pískovém povrchu cesty po větších deštích. Přirozenou ochranu před slunečními paprsky nebo přeháňkami tvoří právě koruny stromů.
Pobyt v malebném přírodním a zdravém prostředí v blízkosti uklidňující vodní hladiny má na své návštěvníky jednoznačně relaxační účinky.
Na již zmíněná slepá ramena a tůně v okolí řeky navazují větší jezera, vzniklá těžbou štěrkopísků. Tyto vodní plochy např. v Ostré, Sadské, Poděbradech, Kluku slouží pro letní rekreaci, spojenou zejména s koupáním, kempováním, vodními sporty, rybolovem apod. Obdobnou budoucnost má i vznikající jezero v Doubravě u Nymburka. Polabská cyklotrasa je pak nejvhodnějším dopravním spojením těchto rekreačních území s obcemi a městy.
Je nutné brát v úvahu, že nejde jen o rekreačně-sportovní funkci cyklistiky. V Polabí je kolo tradičním a oblíbeným dopravním prostředkem, která slouží pro cesty za prací, do škol, za nákupy, k návštěvám lékaře a to pro všechny generace obyvatel.
Vedle přírodních krajinných hodnot soustředěných podél Labe se nabízí celá řada dalších turisticky zajímavých míst, které bude možno při putování po cyklotrase navštívit. Jedná se např. o barokní komplex zámku, parku, kláštera a kostela v Lysé nad Labem, středověkou vesnici a zahrady firmy Botanicus Ostrá, gotický kostel a hradební opevnění v Nymburce, Lázně Poděbrady, Slavníkovské hradiště v Libici nad Cidlinou. Na levém břehu stojí jistě za pozornost muzeum lidové polabské architektury v Přerově nad Labem a lesní oblast Kerska s ateliérem Kuba, Hájenkou, pramenem minerální vody i připravovanou Hrabalovou stezkou.
Z Polabské cyklotrasy bude dále možné odbočit na cyklotrasu podél Jizery ( Pojizeří ). U zdymadla Čelákovice nebo u Řehačky bude možné odbočit na zajímavou naučnou stezku: Lysá – Čelákovice: „Labe – řeka, krajina, člověk“, s 25 informačními tabulemi, kterou připravuje skupina vedená dr. Coubalem.
Navrhovaná cyklotrasa prochází katastrálními územími těchto obcí a měst:
Čelákovice - hranice okresů Praha východ a Nymburk
Přerov nad Labem, Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Kostomlaty n. L., Kostomlátky,
Nymburk, Velké Zboží, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Oseček, Velký Osek
hranice okresů Nymburk a Kolín
Majiteli pozemků jsou převážně okolní obce, města a a.s.Povodí Labe. Podrobný seznam všech majitelů nebo uživatelů pozemků na trase a v jejich variantách se průběžně zpracovává.
4. SHRNUTÍ HLAVNÍCH CÍLŮ
A SOUVISEJÍCÍCH POZITIVNÍCH ASPEKTŮ PROJEKTU

4.1 Hledisko dopravní:
- odklonění cyklistické dopravy mimo dopravně zatíženou silniční síť
- zvýšení osobní bezpečnosti cyklistů, zejména dětí a seniorů
- zlepšení cyklistické dostupnosti měst, obcí, chatových a rekreač. oblastí (vodních ploch)
- rozšíření dopravních možností pro obyvatele Polabí
- rozšíření stávající sítě cyklotras a cyklostezek v návaznosti na celou ČR a Evropu
Masovější rozvoj cyklistiky pak v důsledcích může vést ke:
- snížení počtu automobilů na souběžných motorových komunikacích
- menší nároky na parkovací plochy ve městech
- snížení počtu dopravních nehod motorových vozidel
- snížení počtu dopravních nehod s účastí cyklistů

4.2 Ochrana životního prostředí:
- usměrnění neorganizované (divoké) turistiky v přírodně hodnotných oblastech
- v okolí přírodních rezervací a chráněných území trasa podél řeky prochází převážně mimo tyto PR nebo po jejich okraji. Tím odklání provoz mimo jejich vnitřní území, přičemž ale umožňuje vnímat jejich existenci a rekreační hodnoty
- budoucí ochrana biokoridoru Labe proti nežádoucímu budování silnic nebo jiných objektů

Snižování motorizace může znamenat globálně:
- menší ekologické zatížení krajiny výfukovými zplodinami, hlukem, úniky olejů apod.
- omezení exhalací z výfuků automobilů a hluku při průjezdech obcemi a městy
- úspory pohonných hmot, a tím omezení likvidace neobnovitelných zdrojů energie
- snížení pravděpodobnosti dopravních nehod, které vedou často i k ekologickým haváriím
- zlepšení fyzické kondice a zdravotního stavu obyvatelstva

4.3 Rozvoj cestovního ruchu:
- vytvoření nové příležitosti a dobrých podmínek pro jednu z nejlevnějších a velmi oblíbených forem turistiky
- cykloturistické propojení okolních i vzdálenějších zajímavých míst podél Labe:
Mělník, Brandýs, Čelákovice,
Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Libice nad Cidlinou,
Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Dvůr Králové,..... Krkonoše...
- možnost napojení na další budované trasy podél Vltavy, Jizery, Mrliny, Cidliny a do oblastí Jičínska, Kutnohorska, jižních Čech, Vysočiny apod..
- cykloturistické propojení se sousedními státy / SRN, Polsko, / a ostatní Evropou
- rozšíření spolupráce s ČD – přeprava kol po železnici
- možnost propagace Polabského regionu na trhu turistiky u nás i v zahraničí
- zahájení spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu
- společné vydání propagačních materiálů, map, katalogů služeb a plakátů
- možnost zpřístupnění, kulturních, přírodních a jinak turisticky atraktivních míst
- možnost napojení na přírodní naučné stezky
- příležitost rozvoje a přivedení turistiky i do malých a zdánlivě nezajímavých obcí
- příležitost pro tvorbu produktů pro místní cestovní kanceláře i veškeré návazné turistické služby

4.4 Možnosti zlepšení zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst:
- možnost rozvoje malých a středních podnikatelských aktivit v oblasti opraven a půjčoven kol, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, sportovních zařízení apod.
- možnost v uplatnění pro firmy při výstavbě a údržbě cest, mostů apod.

4.5 Specifické cíle a všeobecné souvislosti :
- možnosti partnerské spolupráce mezi sousedními okresy i vzdálenějšími městy a obcemi
- zlepšení spolupráce a komunikace mezi Okresními úřady a jednotlivými obcemi
- možnost aktivního zapojení a spolupráce obcí, podnikatelů, sportovců, spolků, občanských sdružení apod
- možnost výměny zkušeností a spolupráce mezi subjekty zabývajícími se službami v oblasti cestovního ruchu podél celé cyklotrasy
- rozvíjení variability a kreativity v kombinacích zdrojů financování

5. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Investice do budování Polabské cyklotrasy je investicí s dlouhodobou ale jistou návratností.
Předpokládá se, že zejména menší obce budou mít různé priority zejména v oblasti výstavby inženýrských sítí, ČOV, případně jiné infrastruktury.
U větších měst je možné očekávát, dle jejich možností, finanční účast na projektu. Nelze samozřejmě předpokládat, že úplné financování této akce ponesou např. i menší obce na trase. Stejně tak není možné stanovit jediný, stoprocentní a konečný způsob jejího financování z centra. Cílem bude postupné získávání a sdružování finančních prostředků na vylepšování kvality sjízdnosti cyklotrasy. Vedle rozpočtů měst a obcí jde o tyto možné finanční zdroje :

5.1 MOŽNOSTI ČERPÁNÍ ČÁSTI PROSTŘEDKŮ Z PODPORY
POSKYTOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ, PROSTŘEDNICTVÍM
PŘEDSTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A PROGRAMŮ:

5.1.2 SAPARD
PRIORITA 4:
Obnova a rozvoj venkovských staveb, ochrana a uchování venkovského rázu
opatření 4: rekonstrukce místních komunikací, výstavba místních cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

PRIORITA 5: Rozvoj venkovské infrastruktury
opatření 6: budování venkovských cestních sítí

PRIORITA 6: Rozvoj vhodných druhů nezemědělských výrobních řemesel a venkovské turistiky, krajových specialit a spolkové činnosti na vesnici
opatření 2: vytváření podmínek pro venkovskou turistiku a její rozvoj, snížení rizik v turistice, zlepšení turistických stezek za účelem zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby pobytu, zvýšení propagace území, rozvoj cykloturistiky

5.1.2 PHARE 2.0000
Priorita 1: Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí
opatření 1.4: - Rozvoj cestovního turistického ruchu
aktivity naplňující opatření:
- vybudování cyklostezek ve vazbě na evropské cyklostezky
- vytvoření sdružení podnikatelů v oblasti cestovního a turistického ruchu
- vytvoření zázemí pro aktivní odpočinek
- vytvoření nabídky turistických příležitostí
realizační výstupy opatření:
- vybudování 10 km cyklostezek, 200 km místních cyklotras

5.2. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY STÁTU POSKYTOVANÉ
PROSTŘEDNICTVÍM RESORTNÍCH MINISTERSTEV:
- Program obnovy venkova
- Dotace na pozemkové úpravy
- Dotace na zpevnění a rekonstrukce lesních cest
- Dotace na zlepšení dopravní obslužnosti apod.

5.3 PŘÍSPĚVKY ČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU

Je nezbytné zdůraznit, že téměř všechny dotace a příspěvky tak, jak byly naznačeny výše předpokládají vlastní participaci žadatele. Jde o tzv. podílové financování, které je nezbytnou podmínkou pro získání dotace.

5.4 MOŽNOST ÚHRADY MZDOVÝCH NÁKLADŮ OKRESNÍMI
ÚŘADY PRÁCE Z TITULU „VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ“
Tento způsob financování může uhradit podstatnou část mzdových nákladů spojených s úpravami a vylepšováním povrchu stezky, ale dosud nebyl patřičně využíván. Přitom jde o finanční prostředky, které jsou okamžitě k dispozici. V okrese Nymburk podá bližší informace úřadu práce Dr. Ježek – ředitel ÚP, se kterým již proběhlo několik jednání, a který aktivně podporuje rozšiřování Polabské cyklotrasy.

5.5 TECHNICKÁ NEBO FINANČNÍ PODPORA a.s. POVODÍ LABE

5. 6 DOTACE NA ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS
PROSTŘEDNICTVÍM KČT

5.7 PŘÍSPĚVKY OD FIREM PROFITUJÍCÍCH Z CYKLOTRASY

5.8 SPONZORING

6. DETAILNÍ POPIS TRASY VE SMĚRU ŘÍČNÍ KILOMETRÁŽE:
Hranici mezi okresy Praha východ a Nymburk přetíná Labe východně od Čelákovic na 38,8 říčním kilometru. Trasa sleduje pravý labský břeh až na říční km 39, kde však chybí přemostění přítoku potoka Mlynařice. Zde se proto trasa odklání podél této vodoteče směrem k lávce u Řehačky. Dále prochází po jižním okraji vodní plochy kolem rybářské chaty a vzápětí se vrací zpět na ř. km 39,2. Podél chatové osady u Řehákovy boudy prochází po kraji pole pod mostem s plynovodem (ř.km 39,95) až k elektrárně Lysá nad Labem. Zde na ř.km 40,5 se trasa odklání od toku Labe po levém břehu potoka (Litolská svodnice), kde ho, asi po 500 m, překračuje ( ř.km 41,0) a vrací se opět k Labi.
Tato část trasy byla předběžně projednána se starostou města Lysá nad Labem. Předpokládá se zde jednání s majiteli a uživateli pozemků neboť určité části trasy budou vyžadovat úpravy a zpevnění povrchu alespoň v provedení štěrkodrť + písek. Do té doby než proběhnou úpravy tohoto úseku bude v celoročním provozu pro všechny typy kol vyznačena souběžná variantní trasa, od elektrárny Lysá ( ř.km 41,0 ) polní písečnou cestou přes Byšičky, dále kolem tůně a, příjezdovou cestou k chatové oblasti Labíčko u Čelákovic ( ř. km 38,4 ).
Hlavní páteř Polabské cyklotrasasy od elektrárny Lysá sleduje Labskou navigaci, dále podchází pod obloukem starého mostu v Litoli ( ř. km 42,9) a pokračuje kolem chatové obklasti k Felínkám. Od ( ř. km 44,4 ) začíná vyasfaltovaný úsek až k přečerpací stanici ( ř.km
45,35 ). Zde se trasa opět větví do varianty turistické, která obchází jezero po modré značce. Nejkratší spojnicí je varianta druhá, která sleduje žlutou značku od ústí podél slepého ramene Ostrá až k rozcestí na úrovni (ř. km 46,3) za chatovou osadou u Ostré, která by vyžadovala úpravy a projednání s majiteli. Na ř. km 46,8 je provizorní úzká lávka přes Farský potok. Byla vytvořena z vyřazeného stožáru elektrického vedení, s jednostranným zábradlím. ( Značka: „Cyklisto, veď kolo“ ! )
Dále trasa pokračuje po břehu kolem Mydlovarského luhu až k elektrárně Hradišťko ( ř. km 50,0 ). Po cestě a pěšině podél oplocení pozemku zdymadla Hradišťko se vrací znovu k Labi na příjezdovou komunikaci ke zdymadlu ( ř. km 50,25 ). Odtud pak cesta sleduje stále tok řeky Labe a prochází v blízkosti písečného jezera u osady Doubrava ( ř. km 51,8 ). Před obcí Kostomlátky ( ř. km 53,65 ) se trasa odklání vpravo přes náves ( jednosměrná úzká komunikace - nutno osadit výjimku pro cyklisty ) a vrací se opět k Labi na ř. km 54,35.
Po Labské navigaci přichází cesta do Drahelic ( ř. km 56,0 ) a dále k opuštěné nedostavěné hale původně plánované opravny lodí ( ř. km 56,5 – 57 ).
Zde jsou navrženy opět dvě alternativní trasy. První verze pokračuje podél břehu řeky přes vypanelovanou plochu nad hladinou Labe, na vlastní riziko z důvodu vysoké břehov hrany bez zabezpečení proti pádu do řeky a také z důvodů majetkoprávních. Druhá, alternativní verze obchází objekt doků podél oplocení bývalého staveniště. Tato varianta bude zároveň sloužit jako přivaděč k pobřežní cestě ve směru Nymburk pro obyvatele Drahelic. Dočasná varianta cesty, která bude platná do doby vyřešení majetkoprávních poměrů a technických úprav tohoto úseku prochází po místních komunikacích v Drahelicích: Kostomlátecká, Baráčnická, Příčná. Trasa pokračuje podél řeky pod železničním mostem na trati Nymburk-Poříčany.. Na ř. km 58,5 trasa prochází téměř centrem Nymburka a pod Nymburským silničním mostem, kde se mimoúrovňově kříží se silnicí I 38. Poblíž zavěšené pěší lávky u parkoviště pod Eliškou bude situován výchozí bod pro orientaci s celkovou mapou cyklotrasy a infotabulí a případně i mapou města
Dále trasa pokračuje pod hradbami po vyasfaltované cyklostezce přes Poděbrady až na soutok Labe s Cidlinou.
Překonání Cidliny je uvažováno několika způsoby:
1/ přes nově vybudovanou lávku na původních podporách ( cca 50 m od soutoku )
2/ legalizace současného způsobu - přes stávající most - silnici (po projednámí s DI a SÚS )
3/ samoobslužným přívozem, situovaným buď u soutoku nebo pod stávajícím mostem
4/ přes stávající most v Libici. Tato trasa ale bude součástí odbočné cyklotrasy podél Cidliny. Navíc by bylo problematické její další pokračování s ohledem na zahájení výstavby dalšího úseku dálnice . Návrat k Labi po levém břehu Cidliny je komplikovaný, vzhledem k těsnému sousedství silnice a řeky. Kromě toho je zde uvažováno s vybudováním přístavu pro výstavbu dálnice. Druhou variantou by mohl být průchod přes Libický luh po červené turistické značce. Tato trasa se ale u Libice křížuje se silnicí a dále by se mohla trasa dostat do kolize s OP. Proto tuto stávající cestu napříč luhem navrhujeme ponechat spíše pěším turistům. Vedení cyklotrasy po potahové stezce Povodí Labe odklání provoz za hranice jak Libického, tak i Veltrubského luhu ( okres Kolín).
Po překonání Cidliny trasa podchází dálniční most ( konec dálnice D 11, ř. km 70,9). Zde jsou zčásti provedeny asfaltové komunikace, které navazují na obou stranách na lesní cesty. Cyklotrasa pokračuje podél Grabnerova ramena a vzápětí se na ř. km 71,5 vrací znovu na břeh Labe. Odtud sleduje hranici rezervace Libický luh a pokračuje přes úzkou lávku (Bačovka – ř.km 72,0) ) až na Oseček - ř. km 72,8. Variantou by mohlo být přemostění Grabnerova ramene pod dálničním mostem lehkou lávkou a pokračování po Labské navigaci. Polabská cyklotrasa opouští okres Nymburk před zdymadlem Velký Osek ( ř. km 73,8 ). Nad zdymadlem Velký Osek - směrem ke Kolínu - je vyasfaltovaná příjezdová komunikace ( ř.km 74,4-74,7 ), která je vzorovým prototypem Polabské cyklotrasy.
Celková délka trasy na okrese Nymburk podle říční kilometráže:
ř. km 73,8 (hranice Pha východ)
- 38,8 ( hranice Kolín )
= 35 km.
Skutečná délka závisí na zvolených objízdných variantách: cca 40 km.
Pozn. Dále na území okresu Kolín si dovolujeme doporučit pokračování cyklotrasy po břehu řeky kolem veltrubského luhu až na ř. km 78,00. Červená turistická značka přes Veltrubský luh je místy úzká a krkolomná a proto je vhodná spíše pro pěší turisty. Původní potahová cesta podél řeky má stále šířku minimálně cca 3 metry.

7. PRŮZKUMY
Průběžně probíhají detailní průzkumy hlavní trasy i paralelních variantních větví, které budou celoročně sjízdné pro všechny typy kol do doby, než se upraví dílčí problematické části, hlavní trasy. Zároveň je řešena návaznost a pokračování cyklotrasy v nejbližším okolí hranic se sousedními okresy.
Celková filozofie koncepce vzniku a vybudování Polabské cyklotrasy, která byla schválena na celostátních setkáních zástupců všech okresů podél toku řeky Labe od Špindlerova Mlýna až po Děčín, vychází ze tří fází této akce:
1/ Vyznačení celé trasy
2/ Následně postupné vylepšování technických parametrů cest, přemostění, vybavení atd.
3/ Cílená a koordinovaná propagace
Koordinací celé akce na okrese Nymburk je pověřen - vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ Nymburk - ing. arch. Janoušek.Vyznačení by mělo proběhnout po etapách do léta roku 2000. Z toho důvodů by bylo žádoucí zahájit neprodleně, dle místních možností, práce na úpravách nebo údržbě stávajících potahových cest.
Současně již na několika místech probíhá administrativní kontrola vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. V některých případech bude nutné po dohodě s obcemi na trase provést geodetické oddělení a vykoupení těchto pozemků.
Doporučená šíře cyklostezky v okolí větších měst, kde se prolíná doprava cyklistická
a pěší je 3 – 4 m. Při této šíři 4 m bude v budoucnu možno oddělit v podélném směru 2 m pruh pro cyklisty a 2 m pro pěší. V okolí měst při nevyhnutelném souběhu s motorovou dopravou ( dopr. obsluha apod.) je vhodné ponechat pro pěší a cyklisty koridor podél Labe a motorovou dopravu vést odděleně (např. pásem zeleně) v poloze vzdálenější od řeky. Tento způsob je již uplatněn např. u příjezdu k restauraci na soutoku ( Cidlina ) u Poděbrad.

8. PŘÍLOHY
V rámci tohoto presentačního paré je přiložena z důvodů přehlednosti orientační mapa 1:75.000 na formátu A3, příp. dle místních požadavků podrobnější podklady 1:25.000 (4xA3) nebo 1:40.000 (4x A4). Čtvercový rastr na těchto 4 přílohách má velikost 1 x 1 km.
Detailní velké mapové listy s podrobným zakreslením průběhu cyklotrasy v měřítku 1:10.000 jsou k dispozici na OkÚ Nymburk. Podrobná fotodokumentace celé trasy je k dispozici u autora, stejně jako zápisy z dosavadních jednání.
ing. arch. Jan Ritter


VII. PŘEDPOKLÁDANÁ ETAPIZACE ZNAČENÍ:

10. ETAPA Vyznačení úseku Nymburk - Poděbrady

11. ETAPA Vyznačení úseku Nymburk - Lysá nad Labem

12. ETAPA Vyznačení úseku Poděbrady – elektrárna Velký Osek

13. ETAPA Vyznačení úseku Lysá nad Labem – Čelákovice:
2 variantní souběžné trasy
Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři